OM TEAMBASEREDE PRÆSTATIONER

High Performance Teams er på tværs af miljøer kendetegnet ved,
at de på den ene side udvikler teamet og præsterer i fællesskab eksternt til
gavn for andre og samtidig på den anden side internt formår at opfylde
hvert teammedlems individuelle ambitioner og forbundne psykologiske behov.

DEN TEAMBASEREDE PRÆSTATION

Generelt stigende kompleksitet og et markant forøget globalt konkurrencepres er nogle af de mest åbenlyse konsekvenser af samfundsudviklingen i de seneste årtier. En udvikling, der på én og samme tid stiller krav om en tiltagende individuel specialisering og til et effektivt samarbejde mellem de faglige specialister på et dynamisk og omskifteligt arbejdsmarked.  I uddannelsessystemet lægges der derfor vægt på tidligt at udvikle samarbejdskompetencer sideløbende med de faglige indlæringsmål for netop at ruste til fremtidige arbejdsfællesskaber i grupper eller teams. At samarbejde hen imod ét eller flere fælles mål er imidlertid en kompliceret proces, hvor individers forskelligheder i form af bla. personlighedstræk, kompetencer, værdier, motivation og arbejdsproces skal afvejes i forhold til mere kollektive interesser og mål. Teamorganiseringen med dens indbyrdes afhængighed og komplekse relationer har i takt med dens stigende udbredelse været et oplagt forskningsobjekt for organisationsteoretikere, men også praktikere fra forskellige elitære miljøer, som fx forsvarets specialstyrker og kollektive sportsteams har været genstand for interesse, når fokus har været rettet imod teambaserede optimeringsbestræbelser og performance.

Forskningsresultater og/eller praktiske erfaringer har ikke kunnet give noget entydigt billede af værdien af at arbejde teambaseret. På den ene side er teams af nogle blevet udråbt til at udgøre ’arbejdsformernes Ferrarier’ med en indbygget synergieffekt, som får det samlede team til at præstere mere end summen af de enkelte teammedlemmers indsats. Andre forskningsresultater peger i den modsatte retning, hvor organisering i teams generelt fører ringere individuel performance med sig, end hvis man lod teammedlemmerne arbejde selvstændigt. Uanset, hvilken værdimæssig tilgang teamorganisering som arbejdsform i udgangspunktet tilskrives, er det i praksis uomgængeligt for alle teams at skulle forholde sig til en indbygget problematik om, hvordan den individuelle performance hos teamets medlemmer kan optimeres til gavn for teamet som helhed.

Nørgaard Explorer anerkender synergieffekten, hvor en form for group spirit, især hvis den understøttes af meningsskabende kollektive motivationsindsatser, på kort sigt kan styrke teamets identitet og præstationer. På langt sigt er det imidlertid i større udstrækning graden af den individuelle psykologiske behovstilfredsstillelse hos teamets medlemmer, der bestemmer dets styrke. Nørgaard Explorer sætter derfor også individet i centrum, når der arbejdes med at udvikle de teambaserede præstationer. Derfor suppleres den kollektive teamproces med samtidige individuelle procesforløb for at forløse og optimere hvert enkelt teammedlems potentialer ud fra principperne bag deliberate practice - som beskrevet under fanen ’Om individuelle præstationer’.

 

Selve teamprocessen hos Nørgaard Explorer tager sit afsæt i Team Performance Modellen, som er udviklet af de amerikanske psykologer Allan Drexler og David Sibbet. Modellen består af syv indbyrdes afhængige faser, som et team skal gennemløbe succesfuldt for at præstere optimalt:

1. Orienteringsfasen

2. Tillidsfasen

3. Afklaringsfasen

4. Forpligtelsesfasen

5. Implementeringsfasen

6. High Performance fasen

7. Fornyelsesfasen

Team Performance Modellen skaber først og fremmest en brugbar analytisk ramme, som forenkler den komplekse virkelighed, som dannelsen af teams er i praksis. Uanset, om teamet er i en etablerings- eller vedligeholdelsesproces kan modellen bruges som fælles referenceramme og et holdepunkt til identifikation af de kritiske faktorer, som skal overvindes, hvis teamet skal løse sine opgaver tilfredsstillende.

Tidligt i etableringsprocessen er det af afgørende betydning, at medlemmerne hver især får indsigt i teamets formål og ikke mindst får skabt et øget kendskab til de interne personligheder, forventninger, kompetencer og motiver. Nørgaard Explorer anvender NEO PI-R-test eller MBTI-test (læs mere om de to personlighedstests under fanen ’Om individuelle præstationer’) til at øge teamets interne kendskabsgrad. I vedligeholdelsesprocessen fordeles roller og ansvar, og teamet eksekverer ud fra dets organisatoriske set-up. Teamprocessen afrundes med fælles læringsopsamling, individuel/kollektiv anerkendelse af processer og resultater samt en overordnet vidensdeling i forhold til teamets eventuelt fortsættende præstationscyklus.

High Performance Teams er på tværs af miljøer kendetegnet ved, at de på den ene side udvikler teamet og præsterer i fællesskab eksternt til gavn for andre og samtidig på den anden side internt formår at opfylde hvert teammedlems individuelle ambitioner og forbundne psykologiske behov.  Processen med at skabe et High Performance Team er kompleks, udfordrende, ambitiøs og derfor også forbundet med masser af hårdt arbejde.  Til gengæld er gevinsterne også tilsvarende høje, når de teambaserede præstationer lykkes. Både i form af en kollektivt stærkt forankret teamidentitet med tilhørende trivsel og velvære, og en samtidig individuel optimering af potentialer.  Dét at lykkes i fællesskab, og dét at være en vigtig og værdifuld teamplayer, når ekstraordinære præstationer skabes, er både menneskeligt berigende, anbefalelsesværdigt og værd at stræbe efter for alle individer, uanset den specifikke kontekst.