OM ORGANISATORISKE PRÆSTATIONER

”A learning organization needs employees who have the right motivation for and approach to learning
– a learning mindset. Effective learning organizations hire and develop people who like to learn and who proactively seek to learn”

Kilde: Edward D. Hess

ORGANISATORISKE PRÆSTATIONER

Organisationers præstationer vurderes ofte både internt og eksternt ud fra deres kortsigtede resultatskabelse. Det kan i sagens natur være særdeles relevant, hvis eksisterende målsætninger og strategier er bundet op på brændende platforme i form af fx akutte eksistentielle krav eller på opfyldelse af kortsigtede politiske mål. Resultater er som måleenhed imidlertid i sin grundsubstans en relativ størrelse, hvor udefrakommende hændelser og begivenheder, som organisationerne ingen indflydelse har på, kan spille en meget afgørende rolle. Succes eller mangel på samme risikerer derfor ved et for unuanceret og ensidigt fokus på kortsigtede resultater i for høj grad at være overladt til eksterne forhold udenfor organisationernes egen kontrol. Hvis organisationer vedvarende skal præstere ekstraordinært, er det derimod afgørende at rette fokus imod at få etableret en langsigtet ambitiøs og selvforstærkende præstationskultur, hvor mening, mål, vaner, værdier, identitet og læring er integrerede dele af hvorfor og hvordan organisationen arbejder. En organisations præstationskultur er derfor grundlæggende af natur en strategisk beslutning og som sådan dét centrale pejlemærke og dén unikke signaturstyrke, som ledelse, medarbejdere og bestyrelse bør have som udgangspunkt for organisationens løbende performance.

 

Nørgaard Explorer arbejder med at understøtte organisationers langsigtede og selvforstærkende præstationskulturer, hvor fælles normer og værdier peger i retning af et gensidigt forhold mellem ekstraordinært præsterende individer og organisationer.  Med individet i centrum og med principperne bag deliberate practice som omdrejningspunkt for forløsning og optimering af individuelle potentialer – som beskrevet under fanen ”Om individuelle præstationer” – og med etablering af et fælles organisationskulturelt lærings-mindset tager indsatserne afsæt i, at højt præsterende organisationer er sammensat af tre karakteristika

 

· De rigtige medarbejdere

· Det rigtige miljø

· De rigtige processer

 

for at stræbe hen imod den samtidige tilstedeværelse af individuelle udfoldelsesmuligheder og en langsigtet resultatskabelse. Professor i Business Administration Edward D. Hess formulerer konceptet som High-Performance Learning Organization (HPLO) 

”A learning organization needs employees who have the right motivation for and approach to learning – a learning mindset. Effective learning organizations hire and develop people who like to learn and who proactively seek to learn” 

hvor motiverede medarbejdere med det rette proaktive lærings-mindset udgør en vital komponent, der understøttet af en organisationsspecifik infrastruktur med lederskab, HR-politikker, mål, belønninger, og ikke mindst hensigtsmæssige kommunikationsprocesser, fremelsker den tilstræbte præstationskultur, som skal sikre organisationens vedvarende og langsigtede performance.

HPLO-konceptet understøttes af forskningen i forskellige, men vedvarende højt præsterende organisationer, som udpeger fire centrale fællestræk

 

1. Højt medarbejderengagement

2. Permanente bestræbelser på fortsat læring og dygtiggørelse

3. Servant leadership

4. Stærk formålsdrevet kultur med en dertil tilpasset rekrutteringspraksis

som gengiver et kausalt forhold mellem præstation, engagement og læring.

At arbejde kontinuerligt med deliberate practice og organisatorisk grit som essentielt grundlag for en præstationskultur stiller helt særlige krav til organisationernes ledelsespraksis og lederudviklingsaktiviteter, hvor både det personlige lederskab og hvert lederniveaus færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier sammenhængende skal afspejle og understøtte den fælles præstationskultur.

For at optimere de organisatoriske præstationer anvender Nørgaard Explorer en vifte af værktøjer, der specifikt rettes imod de udfordringer, som den enkelte organisation står overfor.  Organisationer består grundlæggende af summen og sammensætningen af individer og teams.  De individuelle præstationer søges optimeret med den syntese af personlighedstræk, motivationsfaktorer og sammensætning af toppræstationers kernekomponenter, som er nærmere beskrevet under fanen ”Om individuelle præstationer”. De teambaserede præstationer søges optimeret ved samtidige individuelle og teambaserede processer, som er nærmere beskrevet under fanen ”Om teambaserede præstationer”. Værktøjer som fx NEO PI-R eller MBTI-tests, VIA Karakterstyrker, Grit-scorer og/eller unikt tilpassede 360 graders målinger inddrages naturligt i forløb, der har principperne bag deliberate practice som grobund for forløsningen af potentialer for individer, teams og organisationer.

 

En vedholdende, selvforstærkende og formålsdrevet præstationskultur skaber et grundlag for en stærk teamidentitet samtidig med, at den sikrer individuelle udfoldelsesmuligheder, trivsel og velvære – forhold, som i sidste instans er helt afgørende for den langsigtede organisatoriske performance.