OM PRÆSTATIONER OG PSYKOLOGIEN BAG

OM PRÆSTATIONER OG PSYKOLOGIEN BAG

At undersøge de bagvedliggende faktorer bag individers trivsel og velvære på et videnskabeligt grundlag, er det teoretiske udgangspunkt for det psykologiske forskningsområde, der går under betegnelsen positiv psykologi.

Med afsæt i en ambition om at gå på opdagelse i det velfungerende hos individer fremfor det traditionelt anlagte dysfunktionelle fokus, søsatte den daværende formand for American Psychological Association Martin Seligman i 1998 et forskningsfelt, der siden har vundet stor udbredelse blandt både teoretikere og praktikere. For den positive psykologi udgør PERMA-modellen det teoretiske omdrejningspunkt, hvor præstationer (A’et i PERMA = Accomplishment) i sig selv udgør et selvstændigt element i bestræbelserne på at skabe og fremme individers well-being.

 

Trivselsfremmende præstationer har trods deres udstrakte mangfoldighed af former og udgaver et markant fællestræk i, at der i processen finder en kortere- eller længevarende udfordring af individets comfort-zone sted. Alt efter præstationens karakter og omfang, er en sådan udfordring som regel forbundet med et præstationspres, som skal håndteres hensigtsmæssigt. I elitære miljøer, hvor præstationsorienteringen er særlig udtalt, er det oplagt, at præstationspresset både er stort og vedvarende. Men også i andre miljøer udfordres comfort-zonen regelmæssigt. Som en naturlig følge af en generel samfundsmæssigt voksende præstationsorientering, efterspørges der overalt robuste individer, der psykologisk set er i stand til at håndtere – eller måske ligefrem trives med – det øgede præstationspres. Individets besiddelse af robusthed/resilience/mental toughness er derfor en central kernekomponent i bestræbelserne på at optimere præstationer hos individer, teams og organisationer.

 

Nørgaard Explorer er præstationspsykologisk stærkt inspireret af Ph.D Graham Jones, der om prespåvirkninger og det dertil knyttede behov for individuel mental styrke skriver:

 

”Whatever its source, pressure can bring out the best and the worst in all of us…. How pressure affects you is largely your own choice. It may not seem like it sometimes, but you do not have to be stressed and debilitated by pressure. In fact, you can positively thrive on it through being mentally strong”

 

Robusthed/resilience/mental toughness er alle faglige udtryk, der trods deres teoretiske nuancer grundlæggende dækker over den samme kompetence: individets evne til at håndtere pres i præstationssituationer. Det handler først og fremmest om at være bedst, når det gælder og om at kunne rejse sig igen efter et nederlag. Graham Jones angiver fire ’key skills’ for individer til at udvikle, og forankre den mentale styrke, der skal til for at håndtere et præstationspres:

 

  1. At forblive i kontrol under pres. Det indebærer blandt andet at kortlægge årsager (fx personlighedstræk, overbevisninger, erfaringer) til og virkninger (mentalt, fysisk, adfærdsmæssigt) af at være under pres samt at udvikle strategier og værktøjer til at bevare kontrollen under pres.

  2. At styrke eget self-belief (selvværd+selvtillid). Det indebærer blandt andet at udvikle et både langsigtet selvværd og den mere kortsigtede specifikke opgaveorienterede selvtillid ved strategier og værktøjer, der tager sigte på at identificere tidligere og nuværende successer, styrker og svagheder i et fremadrettet læringsperspektiv.

  3. At afstemme og udfolde den motivation, der skal være retningsgivende for præstationsindsatserne på både kort og langt sigt. Det indebærer blandt andet udvikling af strategier og værktøjer for en specifik udarbejdelse af mål- og procesbeskrivelser med afsæt i de bærende motivationsfaktorer.

  4. At sætte et målrettet fokus på, hvad der er af signifikant betydning for præstationsudfaldene. Det indebærer blandt andet at udvikle strategier og værktøjer til at kunne navigere determineret og holde sig ’på sporet’ i det fortættede univers af interessenter, der alle kræver deres del af opmærksomheden.

 

Præstationspsykologien, og dens strategier og værktøjer, er et centralt element i præstationsbestræbelser uanset den aktuelle kontekst. Individers iboende præstationspsykologiske beredskab (robusthed/resilience/mental toughness) er derfor en naturlig og integreret del af den sammensætning af toppræstationers kernekomponenter, som er i spil, når potentialer skal frisættes og performance forstærkes – og derfor også et afgørende parameter og indsatsområde i bestræbelserne på at udvikle de trivselsfremmende præstationer, som efterspørges af de positive psykologer.

 

Når de præstationspsykologiske indsatser udvides fra et individuelt plan til teams og organisationer, handler indsatserne først og fremmest om at understøtte arbejdet med den langsigtede og selvforstærkende præstationskultur, der skal sikre koblingen mellem ekstraordinært præsterende individer og teams/organisationer. Og det arbejde sætter individet og dets individuelle psykologiske behovstilfredsstillelse i centrum for de bestræbelser, der skal sikre en tilstræbt teambaseret/organisatorisk styrke, læring, robusthed - og dermed i sidste instans trivsel og velvære.