OM INDIVIDUELLE PRÆSTATIONER

”With deliberate practice, however, the goal is not just to reach your potential but to build it……
learning is no longer just a way of fulfilling some genetic destiny; it becomes a way of taking
control of your destiny and shaping your potential in ways that you choose” -
Anders Ericsson

DEN INDIVIDUELLE PRÆSTATION

Individuelle præstationer og afledte bestræbelser på at præstationsoptimere med afsæt i principperne bag deliberate practice, udgør det centrale omdrejningspunkt for Nørgaard Explorer. På basis af en erkendelse af, at alle individer pr definition er særlige og unikke, tages der udgangspunkt i identifikation af den individuelle

· Personlighed

· Motivation

· Sammensætning af toppræstationers kernekomponenter

for at kaste lys over både respektive bidrag og komplekse samspil, når potentialer skal frisættes og performance forstærkes.

Personligheden og dens betydning afdækkes med en trækteoretisk tilgang, hvor menneskets personlighed beskrives som bestående af en række universelt iboende træk - de såkaldte big five dimensioner - som varierer fra individ til individ, på tværs af kulturer, køn, sprog mv. Personlighedstræk refererer til relativt stabile dispositioner til at tænke, føle og handle på bestemte måder, og er derfor oplagte at udforske set i et optimeringsperspektiv. Nørgaard Explorer anvender NEO PI-R-test, som er udviklet af to af den nyere trækteoris store forskere Paul T. Costa og Robert McCrae. NEO PI-R-testen er klassificeret som en træktest, hvilket gør den til et særdeles velegnet værktøj til individuelle forløb med et validt og kvalificeret sammenligningsgrundlag. Nørgaard Explorer anvender desuden MBTI-test, som klassificeres som en typetest, der har sin største styrke, når behovet er, at personligheden skal typebestemmes, fx i forbindelse med individuelle forløb og/eller i teamsammenhænge.

Motivationen er den afgørende drivkraft bag enhver præstation. Når potentialer skal udfoldes og udvikles, er det derfor helt essentielt at granske de bagvedlæggende motivationsfaktorer.  Motivationsprocessen er imidlertid en kompleks størrelse, som mange teoretikere i tidens løb har prøvet kræfter med. Siden Maslow i 1943 introducerede sin berømte behovspyramide, har behovsteorier dannet spydspids for teoriudviklingen.  Med den stigende økonomiske velstand blev det teoretiske fokus i overvejende grad rettet imod opfyldelsen af individuelle psykologiske behov og identifikation af forskellige typer af motivation. Nørgaard Explorer tager sit teoretiske afsæt i Edward L. Deci og Richard M. Ryan’s centrale bidrag til behovsteorierne Self-Determination Theory (SDT), som identificerer tre grundlæggende psykologiske behov som positivt fundament for individuel motivation:

· Autonomi

· Kompetence

· Samhørighed

Betydningen af de tre psykologiske behov udforskes både specifikt og i relation til sammenhængen mellem motivationsfaktorer og personlighedstræk, med teoretisk reference til Murray R. Barrick, Michael K. Mount & Ning Li. Forskellige typer af motivation undersøges og specificeres yderligere, ligesom målsætningsteoretiske input fra primært Edwin Locke & Gary Latham og Kennon Sheldon indgår i processen.

Sammensætningen af toppræstationers kernekomponenter er det  kontekstspecifikke samspil, som udgøres af  faglighed, talent, IQ, styrker, værdier, mindset, energi, vedholdenhed, passion, målsætninger, mening og modstandskraft. Præcist iscenesat, og koordineret med de individuelle personlighedstræk og motivationsfaktorer dannes den syntese, der tilsat deliberate practice skaber fundamentet for forløsningen af potentialer. Nørgaard Explorer anvender bla. 360 graders målinger, VIA karakterstyrker og Grit-scorer til at afdække kernekomponenternes styrker, sammensætning og bidrag til optimeringsprocessen. 

 

Med psykologiprofessor Anders Ericsson’s ord som katalysator: 

”With deliberate practice, however, the goal is not just to reach your potential but to build it…… learning is no longer just a way of fulfilling some genetic destiny; it becomes a way of taking control of your destiny and shaping your potential in ways that you choose”

 

arbejder Nørgaard Explorer med deliberate practice for og med alle målgrupper, der søger at præstationsoptimere ved at tage det rigtige afsæt og tilsætte den rigtige træning. Med individuelt tilpassede forløb understøttes udviklingsprocesser, der har kursen direkte sat imod at forløse potentialer og optimere den individuelle performance.